Klachtenregeling

Misschien zullen er momenten in het schooljaar zijn, waarin u klachten, kritiek of opmerkingen heeft met betrekking tot de gang van zaken in onze school. Wij vinden dat u met dit alles altijd binnen de school terecht moet kunnen. Wij willen u daar graag alle ruimte voor bieden.

De spelregels voor de "gewone" problemen en probleempjes zijn de volgende: eerst neemt u contact op met de `betreffende leerkracht'. Daarna, indien u niet tot een oplossing komt, met de directie. Mocht er ook dan voor u geen bevredigende oplossing uit de bus komen, dan kunt u altijd nog via het College van Bestuur van TriVia uw vragen e.d. kwijt. Vanzelfsprekend zullen we proberen om voor alle door u aan de orde gestelde zaken oplossingen te bedenken. Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn.

Mochten er echter problemen van veel grotere aard zijn dan de "gewone huis, tuin en keukenproblemen" dan kunt u daarvoor terecht bij de contactpersoon van de school, te weten juf Diana Baan. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan zaken die te maken hebben met ongewenste intimiteiten binnen onze school, aan seksueel misbruik van kinderen of aan andere zwaarwegende problemen, zoals discriminatie, agressie, geweld en pesten. Deze contactpersoon zal u in goed overleg in contact brengen met de door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon. Dit is: Mevr. Margriet de Greef.
Tel: 06-12327289
E-mail: margriet@margrietdegreef.nl

Zij zal proberen een oplossing van het betreffende probleem te creŽren. Indien dat niet lukt, zal zij u verder helpen bij het mogelijk oplossen van uw gerechtvaardigde klacht. Voor de hierbij te volgen procedure is ons bestuur aangesloten bij de door Verus (was de Besturenraad voor het Protestants Christelijk Onderwijs) opgerichte Klachtencommissie. Het adres van deze Commissie luidt: Verus t.a.v. Klachtencommissie, Postbus 381, 3440 AJ te Woerden

Tegelijkertijd hanteert ons bestuur het modelreglement dat in het landelijk overleg tussen de verschillende besturenorganisaties, ouderorganisaties etc. is afgesproken. Dit reglement ligt altijd voor u ter inzage op onze school en bij het bestuurskantoor van TriVia.