Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De MR is het formele overlegorgaan tussen de school (leerkrachten en ouders) en de directie (directeur en schoolbestuur).
Op de Regenboogschool is al een groot aantal jaren een MR actief, dat is in de Wet Medezeggenschap op Scholen verplicht gesteld. In de medezeggenschapsraad praten leerkrachten en ouders van leerlingen mee over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school.
De MR bestaat binnen onze school uit drie leerkrachten en drie ouders.

Er zijn verschillende soorten beslissingen die door de directie aan de MR voorgelegd moeten worden:
  • beslissingen waarover de MR advies mag geven, zoals het leerlingentoelatingsbeleid en het vaststellen van de schoolvakanties. Advies uitbrengen betekent dat de directie het advies van de MR naast zich neer kan leggen, maar dat wel moet motiveren.
  • beslissingen waarvoor instemming van de MR vereist is, zoals de vaststelling van het schoolplan. Instemming geven betekent dat de directie pas met de uitvoering mag beginnen als de MR akkoord heeft gegeven.
  • beslissingen waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
    Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar de MR kan informatie vaak goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen.
  • initiatiefrecht
    Naast bovenstaande rechten en plichten kan de MR ook zelf het initiatief nemen om zaken die de school betreffen te bespreken. Dit kan gaan over onderwerpen zoals het pestbeleid of de schooltijden.
Zowel docenten als ouders uit de medezeggenschapsraad fungeren als spreekbuis voor hun achterban; u kunt hen aanspreken over zaken die u bezig houden ten aanzien van de school, zodat zij deze met de schoolleiding bespreekbaar kunnen maken en ook richting kunnen geven aan het beleid wat wordt gevoerd.

De MR heeft geen zeggenschap over individuele zaken. Daarvoor kunt u bij de leerkracht en eventueel daarna bij de directie terecht.

De MR vergadert ca. zes keer per jaar. Daarnaast zijn 1 ouder en 1 leerkracht vertegenwoordigd in de GMR van TriVia. Zij vergaderen ca. vier keer per jaar. Hier worden de beleidsstukken en andere zaken die alle scholen van TriVia aangaan besproken.

Hebt u vragen of wilt u iets kwijt aan de MR?
Schroom niet om één van ons aan zijn/haar jasje te trekken!

U kunt natuurlijk ook telefonisch of per mail contact zoeken:
0184-612345 / mr@regenboog-hardinxveld.nl