Schoolbestuur PCPO Trivia

Welkom bij TriVia, voor bijzonder goed onderwijs!

Bezoekadres: Pleinstraat 13A; 4126 RT Hei- en Boeicop
Postadres: Postbus 14, 4230 BA Meerkerk

Schoolcommissie: Leon Boot, Marjorie van den Heuvel, Esther Sterrenburg, Els van den Bout, Dik Klop
GMR: Personeelsgeleding: Lotte Muilwijk / Oudergeleding: Astrid Kamsteeg

TriVia is een vereniging die, m.i.v. 01-01-2017, 16 scholen voor protestants-christelijk onderwijs onder haar verantwoordelijkheid heeft. Deze 16 scholen staan in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Lopik, Vianen en Zederik. Op deze scholen ontvangen zo'n 2500 leerlingen dagelijks hun onderwijs. Hiervoor zijn wekelijks ongeveer 300 personeelsleden aan het werk.

Het bestuur van deze scholen wordt gevormd door een tweehoofdig College van Bestuur. Het toezicht op de handel en wandel van dit College van Bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht van TriVia. Het College van Bestuur van TriVia stelt integraal inhoudelijk beleid vast en bewaakt de beleidsuitvoering aan de hand van rapportages van de directeuren en legt verantwoording af, intern en extern over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan en vertegenwoordigt de rechtspersoon. De beleidsvoorbereiding vindt voor een belangrijk deel, onder leiding van het College van Bestuur, door de schooldirecties plaats.

Motto & Missie

De scholen van TriVia nemen een herkenbare plaats in binnen onze regio. Ze onderscheiden zich door hun christelijke identiteit en door hun streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan alle kinderen.
Het motto van de Vereniging luidt: VOOR BIJZONDER GOED ONDERWIJS!
De missie van onze scholen is het verzorgen kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van alle kinderen die op onze scholen aanwezig zijn.

Vereniging TriVia

Tijdens de voorbereidingen die steeds aan de verschillende bestuurlijke fusies voorafgingen is er bewust en nadrukkelijk gekozen voor de rechtspersoon van de Vereniging. Deze sluit nauw aan bij ons verleden als afzonderlijke verenigingen. Het grote voordeel van een vereniging is dat de leden van een vereniging de uiteindelijke zeggenschap hebben binnen die vereniging. Deze leden hebben een College van bestuur gekozen om die verantwoordelijkheid waar te maken.
  • Iedereen kan lid worden van onze vereniging, mits hij / zij meerderjarig is, instemt met het doel en de grondslag van de vereniging en hij / zij bereid is om contributie te betalen. Inmiddels heeft onze vereniging een kleine 700 leden.
  • Onze vereniging heeft als grondslag de Bijbel voor haar handelen, spreken en geven van onderwijs en erkent en eerbiedigt de Bijbel, als het volledig geļnspireerde Woord van God, zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is verwoord. Elke school die van deze vereniging uitgaat krijgt de ruimte voor inkleuring van de grondslag naar haar eigen inzicht, maar begrensd door het bovenstaande. Dit alles is verwoord in de statuten van onze vereniging.
  • Ieder jaar wordt binnen een half jaar na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering gehouden. Hierin vinden o.a. de periodieke verkiezingen van RvT-leden plaats. Verder wordt in deze vergadering rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen kalenderjaar.
  • Zowel bij de directeuren van de verschillende scholen, als op het bestuurskantoor zijn de aanmeldings-formulieren verkrijgbaar voor het lidmaatschap van de vereniging. U kunt deze ook bij hen inleveren. Natuurlijk kunt u het aanmeldingsformulier ook downloaden of online invullen, printen en voorzien van uw handtekening inleveren bij de schooldirecteur of het bestuurskantoor.
Indien u zich om welke reden dan ook af wilt melden als lid van onze Vereniging, kunt u dat doen via het emailadres van het bestuur: secretariaat@pcpo-trivia.nl

Werken bij TriVia? Kijk eens op de website werkenbijtrivia.nl

(Beleids)documenten:

Aanmeldingsformulier TriVia (PDF)
Schoolplan 2019-2023