Identiteit

"Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet." *

School met de Bijbel De Regenboog
De naam van de school verwijst naar de geschiedenis van Noach in de Bijbel. Noach krijgt van God de opdracht om een ark te maken zodat hij en zijn gezin gered worden van de zondvloed. De zondvloed is over de aarde gekomen omdat de mens de relatie met God heeft verbroken. Maar God laat mensen niet los. Als teken dat Hij een eeuwig verbond met hen wil sluiten, geeft de Heer de regenboog. Hij wijst ons in Zijn Woord de weg tot verlossing van de zonde door Zijn Zoon Jezus Christus. Alleen door het geloof in Hem kan ons hart en leven vernieuwd worden en kunnen we weer in liefde tot God en onze naaste leren leven.

De prachtige kleuren van de regenboog zijn ook zichtbaar in het logo van onze school. De kleuren van hoop boven de donkere kleuren van het diepe water. We zien de witte duif met een takje in zijn snavel, het eerste teken dat het leven weer tevoorschijn kwam. De aarde blijft niet voor altijd verzwolgen, maar God maakt een nieuw begin met de mensen en Hij zorgt voor Zijn Schepping. Dat doet Hij tot op vandaag met ons.

De identiteit van onze school
Het belangrijkste doel van onze school is het geven van kwalitatief goed onderwijs. Dit is voor ons onlosmakelijk verbonden met het Woord van God en de weg die God ons wijst.
Concreet betekent dit dat we de kinderen de blijde boodschap vertellen over de komst van de Heer Jezus naar de aarde als Redder en Zaligmaker.

De identiteit in de praktijk
We willen de identiteit van onze school, zonder volledig te kunnen zijn, realiseren door:
• te bidden aan het begin en einde van de schooldag
• Bijbelverhalen te vertellen
• psalmen, gezangen en andere christelijke liederen te zingen / aan te leren
• uit de Bijbel te lezen
• het verwerken van de Bijbelverhalen door middel van liederen, werkjes en tekeningen
• het vertellen en lezen over de kerkgeschiedenis
• verantwoorde methodes te kiezen
• vieringen te organiseren
• aandacht voor bid- en dankdag
• als leerkracht een voorbeeld te zijn
• alert te zijn op wat er via internet/sociale media aan de leerlingen wordt aangeboden
• met liefde en gezag met de kinderen om te gaan
• oprechte en individuele aandacht en tijd vrij te maken voor de kinderen
• het stimuleren van de gaven en talenten van elk kind

We staan nadrukkelijk stil bij de christelijke feesten als Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Deelname aan de vieringen die rondom deze feesten op school georganiseerd worden, is een verplichte schoolactiviteit. Er is ook aandacht voor kerk, school en gezin in een themaweek.

De Bijbel, Gods woord, is bij het overbrengen van waarden, normen, kennis en vaardigheden ons richtsnoer. In de omgang met elkaar leren we de kinderen om respect te hebben voor elkaar, aandacht en zorg te hebben voor hun leefomgeving en in een groep behulpzaam te zijn naar elkaar.

Wij verwachten van ouders een positieve houding, inzet en medewerking om het christelijk onderwijs op bovengenoemde wijze gestalte te geven.

* Bron: 'Ik zal er zijn' - Sela